Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystanie z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.znajomaklinika.pl


Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, który zapewnia możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. 

 

§ 1 Wymagania techniczne

§ 2 Definicje

§ 3 Zasady ogólne

§ 4 Składanie zamówień

§ 5 Koszty i termin wysyłki

§ 6 Płatności

§ 7 Odbiór towaru

§ 8 Odstąpienie od umowy

§ 9 Procedura reklamacji

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ 11 Postanowienia końcowe


Administratorem serwisu  (sprzedającym) jest : 

ZnajomaKlinika.pl sp. z o.o. ul. Żeromskiego 55/67, 01-882 Warszawa zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 1182029380 | REGON 142355256 | KRS:0000353667 | Kapitał Zakładowy 5 000 zl; Sąd rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy

Tel. +48 22 833 51 05

 

Kontakt z Działem Obsługi serwisu można uzyskać:

– pod numerami telefonów: +48 22 833 51 05 ( pn-pt 7:00 – 15:00; sob. 7:00-15:00)

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@znajomaklinika.pl

– korespondencyjnie (ZnajomaKlinika.pl sp. z o.o. ul. Żeromskiego 55/67, 01-882 Warszawa)


§ 1 Wymagania techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do Internetu. 

 

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

Klient (Kupujący) – Kupującym w Serwisie Internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem. 

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedmiot transakcji – Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.  

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Serwisie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Serwis  Internetowy  (Serwis, Sklep,  Sklep  Internetowy)  –  serwis, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Sprzedający – ZnajomaKlinika.pl sp. z o.o. ul. Żeromskiego 55/67, 01-882 Warszawa zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 1182029380 oraz REGON 142355256; KRS:0000353667

Strona Serwisu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem : www.znajomaklinika.pl 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę (ilość) Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

§ 3 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sprzedający prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego.  
 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 

§ 4 Składanie zamówień

 1. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedającym, łączną ceną wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innymi kosztami, jak również z minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. 
 2. Treści prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380, z późn. zm.), lecz zaproszenie do składania ofert. 
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Zamówienia w Serwisie przyjmowane są przez stronę internetową www.znajomaklinika.pl
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie jest dokonanie uprzedniej darmowej rejestracji. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 6. Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni  formularz  Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. 
 7. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z Serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i wobec Sprzedającego. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Serwisie danych. Sprzedający nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego 
 8. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Zamówienia zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją Zamówienia. Poprzez wejście na podany w wiadomości link Klient potwierdza autentyczność danych oraz specyfikację zamówionego Towaru. 
 9. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Produktu, w tym zamówieniu wskazanego. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Produktu wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. 
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu  składania  kolejnego  Zamówienia.  W  tym  celu  Kupujący  powinien  podać  login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem  znaków  ustalanych  przez  Klienta.  Hasło  Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 11. Usługa elektroniczna, o której mowa w ust. 10, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. 

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia. 
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Orientacyjny termin przygotowania towaru do wysyłki wynosi  około 3 dni roboczych. 
 4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej która jest podawana podczas składania zamówienia. Wysyłka kurierem odbywa się codziennie do godz. 17:00. 
 5. Przesyłka  dostarczona  jest  zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach Serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (zwykle 1-2 dni robocze).
 6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w wysokości 15zł brutto.  
 7. Zgodnie z art. 543¹ jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedającego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić. 

 

§ 6 Płatności

 1. Na sprzedany  Produkt Sprzedający wystawia  Fakturę VAT lub paragon fiskalny zgodnie z dyspozycją złożoną przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 2. Warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji Zamówienia jest wpłata pełnej kwoty na jeden z podanych niżej sposobów: 

            a) przelewem na konto nr 41 1090 1883 0000 0001 3065 3011

            b) za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl (przelewy online, karty płatnicze Visa oraz Mastercard)

 

§ 7 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium RP. 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy Klienta będącego konsumentem

 1. Klient, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane w ustawie o prawach konsumenta (koszt transportu — patrz punkt 8). 
 2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 3. 1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. 2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 5. 3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. 4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 7. 5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. 6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. 7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 10. 8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 11. 9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 12. 10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 13. 11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
 14. 12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 15. 13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

1) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 

2) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

 1. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, które stanowi załącznik niniejszego regulaminu, lub w innej formie, która wyraźnie wskazuje na złożenie takiego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres ZnajomaKlinika.pl sp. z o.o. ul. Żeromskiego 55/67, 01-882 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@znajomaklinika.pl
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt
 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 4. Zwrot Produktu następuje w stanie niepogorszonym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (o ile nie zostało wcześniej dostarczone, np. drogą elektroniczną). Formularz odstąpienia dostępny jest tutaj (http://www.znajomaklinika.pl/regulamin ) 

 

§ 9 Procedura reklamacji

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 2. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
 3. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Serwisu internetowego należy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, nr kontaktowy telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji.
 4. Wszystkie zwroty uzgadniać powinny być uzgodnione wcześniej drogą e-mailową: kontakt@znajomaklinika.pl ze Sprzedającym.

 

 

§ 10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem może:
 1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2014 poz. 148, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001 nr 113, poz. 1214)
 2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2014 poz. 148, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
 3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedającego, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922, z późn. zm.).
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Umowy. 
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta.
 5. Serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Klientów. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z Serwisem  reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli Klient wyraża zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci przeglądarki Klienta. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Można dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisuw opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożność pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie można między innymi zalogować się na konto Klienta. 

 

Poniżej znajdują się informacjęe, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jeżeli Klient używa przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.

Jeżeli Klient używa przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.

Jeżeli Klient używa przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.

Jeżeli Klient używa przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.

Jeżeli Klient używa przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.

Jeżeli Klient używa innej przeglądarki, należy przejść do sekcji "Pomoc" przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

 

§  12 Postanowienia końcowe

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje całkowity zakaz dostarczania w jakiejkolwiek formie treści bezprawnych. 
 2. Sklep internetowy stosuje Kodeks dobrych praktyk, o którym jest mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 3). 
 3. Koncepcja graficzna serwisu, informacje, opisy oraz zdjęcia Produktów umieszczone na stronie, stanowią własność Sprzedającego lub uprawnionych podmiotów. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez pisemnej zgody właściciela sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1410, z późn. zm.).
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami będącymi konsumentami będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 101, z późn. zm.).
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami będącymi przedsiębiorcami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2015 r.

Formularze do pobrania:

Formularz reklamacji towarów

Formularz odstąpienia od umowy