Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

Lecz się odpowiedzialnie”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. „Konkurs” – konkurs „Lecz się odpowiedzialnie” prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Znajomaklinika.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 55/67, 01-882 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000353667
, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 5 000.00 zł, NIP
1182029380
, REGON: 142355256

c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Znajomaklinika.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 55/67, 01-882 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000353667
, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 5 000.00 zł, NIP
1182029380
, REGON: 142355256

d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony Znajomaklinika.pl: https://www.facebook.com/ZnajomaKlinika na portalu społecznościowym facebook.com

e. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

f. „Nagroda Główna” – pakiet rehabilitacji indywidualnej (5x) (30min) o wartości 335 złotych brutto (słownie: trzysta trzydzieści pięć złotych brutto). W skład pakietu wchodzi: rehabilitacja indywidualna lub masaż leczniczy.

g. „Nagroda Dodatkowa” – masaż leczniczy o wartości 80 złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych brutto).


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji zdrowego trybu życia.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 18.05.2018 r. o godz. 8.00 i trwa do 31.05.2018 r. do godz. 24.00.

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook.com dostępny na Stronie konkursowej https://www.facebook.com/ZnajomaKlinika

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej Znajomaklinika.pl w zakładce aktualności http://www.znajomaklinika.pl/aktualnosci

b. Dołączyć do fanów profilu Znajomaklinika.pl w serwisie Facebook https://www.facebook.com/ZnajomaKlinika

c. Udostępnić na swojej tablicy post konkursu, polubić post i zaprosić do zabawy minimum jednego znajomego, oznaczając go w komentarzu.

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

3. W ciągu 7 dni od zakończenia konkursu, Komisja Konkursowa wybierze 1 osobę, która zostanie nagrodzona produktem marki SISSEL – Poduszka ortopedyczna SISSEL Plus.

4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.

5. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą przyjmowane.

7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwanie komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

 

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

a. W ciągu 7 dni od zakończenia konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 1 osóbę, która zostanie nagrodzona produktem marki SISSEL – Poduszka ortopedyczna SISSEL Plus.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

3. W Konkursie zostanąie przyznana 1 Nagroda Główna.

 

5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§ 6 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 18.05.2018 r.

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Znajomaklinika.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 55/67, 01-882 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353667, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 5 000.00 zł, NIP 1182029380, REGON: 142355256. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na stronie konkursu https://www.facebook.com/ZnajomaKlinika w terminie dwóch tygodni od zakończenia konkursu.

2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Zwycięzcy oraz Laureaci konkursu zmuszeni są do odebrania nagrody osobiście w Znajomaklinika.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 55/67, 01-882 Warszawa. Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie Konkursowej wraz z podaniem jego imienia i nazwiska i oznaczeniem profilu.

3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom i Zwycięzcom Konkursu osobiście w Znajomaklinika.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 55/67, 01-882 Warszawa.

4. Każdy Laureat i Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.

5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 9 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs „Lecz się odpowiedzialnie”” na następujący adres: ul. Żeromskiego 55/67, 01-882 Warszawa lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@znajomaklinika.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Znajomaklinika.pl przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.